Tiedote Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliiton selvitystyöstä 2020

23.01.2020 10:00

Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliiton (SKRL) liittokokous 26.10.2019 velvoitti liittohallituksen selvittämään liiton purkamisen edellytyksiä. Päätös tuli jäsenaloitteesta syntyneestä esityksestä, jonka liittokokous hyväksyi yksimielisesti. Selvitystyöhön on ryhdytty vahvoin perustein ja yhdensuuntaisin tavoittein.
 
Hallitus asetti keskuudestaan selvitysryhmän ja edellytti, että ryhmä raportoi työstään tammikuun 2020 loppuun mennessä. Selvitystyön työhypoteesina pidettiin SKRL:n purkamista kevään 2020 liittokokouksen päätöksellä. Tätä varten liittohallitus valmisteli vuodelle 2020 toimintastrategian, jonka tavoitteina ovat:
 
 1. Aktivoida Suomen Ringetteliitto ry (SRiL) ja Suomen Kaukalopalloliitto ry (SKPL) siten, että ne voivat keskittyä täysipainoisesti lajiensa kehittämiseen
 2. Myötävaikuttaa siihen, että kaukalopallolle rakentuu valtakunnallinen kattojärjestö
 3. Valmistella useamman liikunnan ja urheilun lajiliiton yhteiset toimintatavat optimoimaan toiminnallisesti ja taloudellisesti lisäarvoa tuottavia palveluita
 4. Luoda juridiset, toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset lajitoimintojen jatkamiselle
 5. Varmistaa siirtymäjärjestelyt siten että muutokset vaikuttavat mahdollisimman vähän SKRL:n jäsenten ja jäseniä tukevien toimijoiden toimintaan
 
SKRL:n strategia on liitetty myös Opetus- ja kulttuuriministeriölle (OKM) toimitettuun valtionapuhakemukseen vuodelle 2020. Tavoitteiden saavuttamisen mahdollistamiseksi (kriittiset menestystekijät):
 
 1. Selvitetään ennakoivasti muutoksen taloudellinen perusta
 2. Käydään kaikki tarvittavat sisäiset ja ulkoiset keskustelut ennen esitystä SKRL:n purkamisesta
 3. Ajoitetaan muutokset ajankohtiin, joissa lajiaktiviteetit ovat vähimmillään
 4. Varmistetaan uusien toimijoiden tarvitseman osaamisen siirtyminen ja kehittäminen
 5. Viestitään muutoksesta siten, että SKRL:n liittokokouksen päätökset saavat tarvittavan tuen sekä omilta jäseniltä että avainasemassa olevilta sidosryhmiltä.
 
Selvitysryhmän työ valmistuu aikataulussaan ja liittohallitus laatii esityksensä kevään 2020 liittokokoukselle. Selvitystyö on pohjautunut yhdistyslain määräyksiin ja sisältää kaikki purkamiseen liittyvät näkökohdat. Tavoitteiden saavuttaminen on todennäköistä, mikäli kaikki kriittiset menestystekijät saadaan kohdalleen ja liittokokous päättää SKRL:n purkamisesta. Edellytykset tähän ovat olemassa.
 
Mikäli liittokokous päättää keväällä 2020 SKRL:n purkamisesta, odotettavissa on seuraavanlainen muutospolku:
 
 1. Suomen Ringetteliitto ry (SRiL) ja Suomen Kaukalopalloliitto ry (SKPL) kutsuvat koolle jäsenistönsä ylimääräiseen liittokokoukseen ja valitsevat väliaikaisen hallituksen valmistelemaan muutosta. SKPL kokoontuu 24.1. ja SRiL 15.2.
 2. SRiL:n ja SKPL:n hallitukset uusivat sääntönsä, laativat alustavan strategian toimintajaksolle 2021-24 sekä luovat edellytykset toiminnan käynnistämiselle ja jäsenten vastaanotolle ennen syyskauden alkua
 3. Kesäkausi 2020 muodostaa siirtymäjakson, jonka kuluessa SKRL:n toimiston työskentely muunnetaan tukemaan SRiL:n ja SKPL:n toimintaa
 4. Kesäkauden aktiviteetit toimeenpannaan SKRL:n toimintasuunnitelman mukaisesti
 5. Ne SKRL:n jäsenet, jotka ovat maksaneet vuoden 2020 jäsenmaksunsa, siirretään suoraan massasiirtona ilman lisäkuluja SRiL:n ja SKPL:n jäseniksi.
 6. SRiL:n ja SKPL:n sarjatoiminnat kaudelle 2020-2021 toimeenpannaan näiden liittojen alaisuudessa. Kaikki alkavaa kautta koskevat jäseniltä ja harrastajilta perittävät maksut sekä kulut kohdistuvat suoraan näille jäsenet ja lajitoiminnat vastaanottaville liitoille.
 7. SRiL ja SKPL pitävät syksyn 2020 liittokokouksensa uusittujen toimintasääntöjen mukaisesti ja hakevat itsenäisesti liikunnan ja urheilun valtioapua tuleville vuosille 2021-2024
 8. SKRL:n palkattu henkilöstö säilyy liiton palkkauksessa vuoden 2020 loppuun saakka, vaikka heidän työnsä painopiste siirtyykin vastaanottaville liitoille
 9. SRiL ja SKPL toimivat vuoden 2020 SKRL:n toimintasuunnitelman mukaisesti ja sen budjetin puitteissa.
 10. SKRL:n lopullinen purkaminen toteutetaan 31.12.2020 ja liiton jäljellä olevat varat jaetaan sen jälkeen SRiL:lle ja SKPL:lle niiden muodostumisen suhteessa.
 
Kuten yllä oleva osoittaa, SKRL:n purkaminen merkitsee suurehkoa sarjaa toimenpiteitä, joiden huolellinen yhteensovittaminen ja määrätietoinen edistäminen ovat edellytyksiä muutoksen onnistumiselle. Työhön osallistuvien sitoutuminen tavoitteisiin ja niiden edellyttämiin toimiin on ensiarvoisen tärkeää. SKRL:n tavoitteena on, että liiton mahdollinen purkautuminen ei juurikaan näkyisi seurojen toiminnassa, vaan toimenpiteet keskittyisivät liittotason organisaatioihin.
 
SKRL:n purkamispäätös on jäsenten liittokokouksessa tekemä päätös. Yhdistyslain mukaisesti päätös vaatii kokouksessa ¾ ääntenenemmistön. Tämä kertoo menettelyn vakavuudesta ja tässä mahdollisessa tapauksessa myös sen lopullisuudesta. Vastapainoksi on kyettävä näkemään ja osoittamaan sellaisia etuja, jotka tekevät muutoksen siihen käytetyn panoksen arvoiseksi.
 
Tällaisina merkittävinä etuina voidaan nähdä kaukalopallon yhdistymisen ohella mahdollisuus kehittää nykyistä laajemmassa yhteistyössä tehokkaita ja taloudellisia toimintatapoja esimerkiksi digitaalisiin palveluihin perustuen. Olennaisen edun tarjoaa myös koko liittotason henkilöstön täysimittaisen panoksen suuntaamisen oman lajin kehittämiseen. Tämä vahvistaa yhteisöllisyyttä ja mahdollistaa tapahtumien ja viestinnän terävöittämisen. Liittotason toiminta selkiytyy ja lähentyy kenttää, jolloin sekä sisäiset että ulkoiset yhteistoimintamahdollisuudet paranevat.
 
SKRL:n liittohallitus toivoo, että jäsenistö perehtyy purkamiseen liittyviin asioihin, tuo esille siihen liittyviä näkökohtiaan asioiden selkiinnyttämiseksi ja pyrkii omalta osaltaan edistämään yhteisesti hyväksi katsottua ratkaisua, jos sellainen yhdessä päätetään tehdä.