Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry (SKRL ry)
ja englanniksi Rinkball and Ringette Finland

 
Tarkoitus
Liiton tarkoituksena on edistää ja kehittää kaukalopalloa ja ringetteä sekä toimia näissä lajeissa toimivien jäsentensä valtakunnallisena liittona.
Liiton toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä sukupuolten välinen tasa-arvo.
 
Toimintamuodot
Liitto toteuttaa tarkoitustaan
 • huolehtimalla jäsentensä toimintaedellytysten kehittymisestä
 • laatimalla ja vahvistamalla toimintaansa liittyvät säännöt
 • edustamalla jäsenliittona Suomessa Kaukalopallon Kansainvälistä liittoa ja valvomalla sen sääntöjen ja määräysten noudattamista
 • edustamalla jäsenliittona Suomessa Ringeten Kansainvälistä liittoa ja valvomalla sen sääntöjen ja määräysten noudattamista
 • tekee alansa koulutus- ja valistustyötä sekä levittää liikunta- ja antidoping tietoutta
 • edistää uusien laji- ja jäsenyhdistysten perustamista sekä järjestää laji- ja jäsenyhdistyksilleen koulutustilaisuuksia
 
Varsinaiseksi liiton jäseneksi voi hakea rekisteröity yhdistys: (Linkki jäsenhakemukseen)
1. Urheiluseura tai muu urheiluyhteisö
2. Aluejärjestö
3. Valtakunnallinen yhdistys, kuten liiga-, erotuomari-, pelaaja- ja valmentajayhdistys, Jäsenen edellytetään edistävän ja kehittävän liiton toimintalajeja, ja sitoutumaan sekä noudattamaan liiton sääntöjä. Lisäksi jäsenen tulee tukea niiden yhteisöjen periaatteita, joiden jäsen liitto on.

 
Hallinto
Toimeenpanevana elimenä liiton asioita hoitaa liittohallitus. Liittohallitus asettaa tarvittaessa lajiryhmiä, työryhmiä ja neuvottelukuntia. Liittohallituksen alaisena on liiton toimisto, jota johtaa liittohallituksen valitsema toiminnanjohtaja.
Liittohallituksen muodostavat syyskokouksessa kahdeksi (2) kalenterivuodeksi valitut puheenjohtaja ja viisi (5) liittohallituksen jäsentä. Puheenjohtaja ja hallituksen jäsen voidaan valita kuhunkin tehtävään enintään kahdeksi (2) peräkkäiseksi täydeksi toimikaudeksi. Liittohallitus kutsuu keskuudestaan varapuheenjohtajan.
 
Liittohallituksen tulee erityisesti
 • Hoitaa liiton asioita lakien, sääntöjen ja liittokokouksen päätösten mukaisesti
 • Kutsuu koolle liiton kokoukset ja valmistelee niissä käsiteltävät asiat
 • Nimittää ja erottaa tehtävistään liiton toiminnanjohtaja
 • Nimittää tarpeelliset toimielimet ja päättää niiden tehtävistä
 • Huolehtii liiton taloudesta ja omaisuudesta
 • Huolehtii liiton talous- ja toimintasuunnitelman sekä vuosikertomuksen ja tilinpäätösten laatimisesta
 • Päättää liiton hallinto-ohjeesta
 • Päättää arvokilpailujen anomisesta ja järjestämisestä
 • Päättää liiton ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä
 • Vahvistaa liiton sääntöihin nähden alemman asteiset määräykset ja ohjeet
 • Käsittelee kurinpitopäätöksistä tulleet valitukset jäseniin ja näiden jäseniin, erotuomareihin sekä toimihenkilöihin kohdistuvista kurinpitotoimenpiteistä
 • Hyväksyy ja erottaa jäsenet ja pitää jäsenluetteloa jäsenyhdistyksistä sekä kannattaja- ja kunniajäsenistä sekä kunniapuheenjohtajista
 • Edustaa liittoa
 • Valitsee liiton edustajat muihin yhteisöihin